Mưa...

 

Ly cà phê và mưa giăng trắng xóa
Mưa ập trời mưa có hiểu gì đâu
Được mất gì trong ký ức thẳm sâu
Và ngày mai sống làm sao được nữa?

Tồn tại thôi đừng bới tro tìm lửa
Người nhạt tình bắt bóng tận phương xa
Giận làm gì ta chỉ trách mình ta...