Tiễn đưa ba...

alt

Thôi ba nằm lại quê hương
Con về với mạ nhớ thương xa vời
Gian lao chinh chiến một đời
Đất lành an nghỉ mảnh trời thông reo...

alt